Nahjuksen säännöt

1. Seuran nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus ry. ja sen kotipaikka on Kalmarin kylä Saarijärven kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran toiminnan tarkoituksena on toimia Kalmarin kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajamiseksi, viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi, perinteiden vaalimiseksi, ammatti- ja elinkeinotoiminnan sekä urheilutoiminnan edistämiseksi ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää talkoita, tekee anomuksia ja aloitteita viranomaisille, järjestää urheilu-, tiedotus-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia ja toimii edellisiin verrattavilla tavoilla kyläläisten parhaaksi.

Toimintansa tukemiseksi seura voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Seura voi omistaa kiinteistöjä ja järjestää pienimuotoista elinkeino- ja ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Seura voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi perustaa rahastoja, joiden säännöt vahvistaa seuran kokous.

3. Jäsenet

Seuraan varsinaiseksi, äänioikeutetuksi jäseneksi voi liittyä jokainen Kalmarin kylän asukas ja kesäasukas, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Jäsen ei saa ilman hallituksen lupaa edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Tarpeen mukaan seura voi jakaantua jaostoihin, ja asettaa erityisiä valiokuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

9. Seuran kokoukset

SEruan kokouskseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, ota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran yleinen kokous päättää hallituksen valtuuksista ottaa velkaa seuran nimiin.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään viisi vuorikautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse, tai samassa ajassa julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.